Често задавани въпроси за енергийна ефективност

Климатичните инсталации с номинална мощност над 12 kW също подлежат на периодична проверка на всеки 4 години
Съгласно Закона за енергийна ефективност на задължителна периодична проверка подлежат съществуващите и нововъведените в експлоатация водогрейни котли:
 • на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW – на всеки 3 години;
 • на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW- на всеки 2 години;
 • на природен газ с номинална мощност над 100 kW – на всеки 4 години.
Класовете на енергопотребление са от А до G като всеки клас отразява степента на енергийна ефективност на сградата. С най-висока степен на енергийна ефективност и с оптимални енергийни характеристики са сгради, получили енергиен клас А, а сградите с висок разход на енергия се класифицират в клас G. Техническите изисквания за енергопотребление към новостроящите се сгради е да бъдат клас В или изчисления енергиен показател да бъде равен или по-малък на нормативния.
Въз основа на обследването и направения анализ на показателите на сградата се издава енергиен сертификат, който отразява действителното потребление на съответната сграда при нейната експлоатация. Първият енергиен сертификат определя мерки, чието изпълнение би подобрило енергийната ефективност на сградата, така че да отговаря на енергийните изисквания. Определя се срок за изпълнение на предписаните мерки. След като мерките бъдат изпълнени от собствениците и изтече една година от тяхното въвеждане се извършва ново обследване и анализ на показателите и в зависимост от постигнатите резултати се издава сетификат категория”А” или категория „Б” със съответната продължителност на валидност.
Съгласно Закона за местните данъци и такси от данък сгради се освобождават сгради, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А за срок от:
 • за срок от 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
 • за срок от 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.
Сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б се освобождават от данък сгради респечкивно:
 • за срок от 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
 • за срок от 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

Сертификат категория „Б” се издава за сгради, въведени в експлоатация до 1 януари 2005г.:

 • въведени в експлоатация след 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление „С” , със срок на валидност - три години, съответно със срок на валидност - пет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата, или
 • въведени в експлоатация до 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление „D” , със срок на валидност - три години, съответно със срок на валидност - пет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.


Сертификат с категория се издава след едногодишен период на експлоатация на сградата от датата на изпълнение на енергоспестяващите мерки.
Сертификат категория „А” се издава за сгради, въведени в експлоатация до 1 януари 2005 г:
 • със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление „В”, със срок на валидност - седем години, съответно със срок на валидност - десет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата, или
 • за сгради, въведени в експлоатация до 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление „С”, със срок на валидност - седем години, съответно със срок на валидност - десет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.
Обследването на сгради за енергийна ефективност включа следните етапи:
 • Проучване, измерване, изчисление и анализ на елементите на сградите, оценка и сравнение с еталонните технически норми относно енергийните характеристики, изготвяне на технико-икономически обосновано предложение за енергоспестяващи мерки, екологичен анализ и предложение за изработване на план за въвеждане на избраните мерки в експлоатация, разработване на показатели и процедура за мониторинг на ефекта от въвеждане на мерките в експлоатация.
 • Подготвяне и представяне на доклад и резюме за резултатите от обследването.
 • Издаване на сертификат - категория „А” или „Б” след извършване на детайлно енергийно обследване.

Важно Съобщение

Уважаеми клиенти,

Считано от 18.05.2020 г. понеделник, възобновяваме работата с клиенти в офисите на фирмата в гр. София и гр. Перник при пълен работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа без обедна почивка.

В изпълнение на мерките за ограничаване разпространението на COVID-19 ви съветваме да ползвате възможностите за дистанционен контакт с нас, като изпращате своите въпроси чрез контактната форма на сайта www.directbg.net, както и на имейли: direct@applet-bg.com, direct123@abv.bg , direct_pk@mail.bg или на следните телефони:

За гр. София: 02/ 971 20 98; 971 32 50;
Мобилен: 0879 065 011; 0879 065 012; 0879 065 017; 0879 065 018

За гр. Перник: 076/ 603 715 и Мобилен: 0888 686 160

Уверяваме ви, че с цел осигуряване вашата сигурност и сигурността на нашите служители в офисите се извършва периодична дезинфекция.

Създадена е организация за обслужване по един клиент и в този смисъл ви молим за търпение. Молим, задължително да носите маска и да поддържате физическа дистанция от минимум 1,5 метра. За ваше улеснение сме осигурили средства за лична дезинфекция на ръцете и обувките.

Очаквайте скоро да бъде публикуван и график за годишен отчет на уредите за дялово разпределение.

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps