Новини

Уважаеми Клиети,
Можете да проверите тук датата за отчет на вашата сграда чрез абонатния си номер. Директ ЕООД си запазва правото да извършва промени в графика в случай, че се налага.

Уважаеми Клиети,

Във връзка с обявеното официално спиране на отоплението в гр. София и гр. Перник, ви уведомяваме, че от 01.05.2020 г. Директ ЕООД започва годишния отчет за сезон 2019/2020г. на имотите, оборудвани с уреди за дялово разпределение с дистанционен отчет. След приключване на отчета данните ще могат да бъдат проверени от вас в клиентския портал.

За имотите оборудвани с визуални уреди за дялово разпределение ще бъде изготвен график зa годишен отчет след официалното отпадане на извънредните ограничителни мерки във връзка с COVID – 19, за който своевременно ще ви уведомим.

НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 12 МАРТ 2020г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО
ВАЖНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИ ИЗРАВНИТЕЛНИ СМЕТКИ

- Всяка година годишният отчет на индивидуалните уреди за дялово разпределение: разпределители , топломери и водомери се извършва до 10 юли, съгл. чл.70 (5).

- В срок до 15 юли, съгл. чл.70 (6), общата годишна изравнителна сметка за сградата - етажна собственост се изготвя и предоставя срещу подпис на представител на етажната собственост, избран от общото събрание на етажната собственост. При заявено искане от клиент в сградата - етажна собственост, общата годишна изравнителна сметка му се предоставя в електронен вид при спазване на Закона за защита на личните данни.

- Съгл. чл.70 (7), изготвянето и предоставянето на индивидуалните изравнителни сметки на клиетнтите в сградата - етежна собственост е в срок до 15 юли. Индивидуалните изравнителни сметки се предоставят чрез лицензиран пощенски оператор, по електронна поща или на адреса на имота, намиращ се в сградата – етажна собственост. Всеки клиент избира начина на предоставяне на индивидуалната му сметка, за което уведомява лицето по чл.139б ЗЕ. Когато клиентът не е направил избор, индивидуалната му сметка се предоставя в пощенската кутия на адреса на имота, намиращ се в сградата – етажна собственост.
Молим, при желание да получавате индивидуална изравнителна сметка по електронен път, да се регистрирате на клиентския портал.

- Рекламации (възражения) по отчета на показанията на уредите, допълнителен отчет на уредите и рекламации (възражения) по разпределението на топлинната енергия в изравнителната сметка за предходния отчетен период се извършват до 31 август. След изтичане на този срок не се приемат нови рекламации (възражения) за преработване на изравнителната сметка.

- Количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация се определя, съгласно решение на общото събрание на етажната собственост, взето преди започване на отоплителния сезон, по един от следните варианти:

1. по зависимостта на т.6.1.1. от методиката за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост, приложение към чл.61, ал.1.
2. по т.6.1.2 от методиката – чрез използване на налични изчисления на инсталираната мощност на сградната инсталация, изготвени от правоспособно лице и/или лицето по чл.139б ЗЕ.
3. по реално измерено количество енергия за сградната инсталация от избрано от общото събрание на етажната собственост лице в присъствието на представител на топлопреносното предприятие и на представител на етажната собственост. Избраното лице трябва да е със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър" по специалност от професионално направление „Енергетика".
4. По избрана стойност за процент сградна инсталация, който не може да бъде по-малък от 20 % и по-голям от 40% от количеството топлинна енергия за отопление на сградата – етажна собственост.

Изберете месечно отчитане и така ще заплащате актуалното си потребление на топлинна енергия за съответния месец, а в изравнителната сметка корекциите ще са минимални.
Месечното отчитане е възможно при желание на 90% от собствениците в сградата. Получавате:

 • Отчет в края на всеки месец на всички уреди
 • Изготвяне на актуален дял за всеки имот от нас
 • Делът се начислява в месечната фактура на Топлофикация
 • Минимални корекции в годишната изравнителна сметка

Как да преминете на месечно отчитане?

 • Вземете решение
 • Обадете ни се
 • Домоуправителят подписва Споразумение за месечне отчет, в което се определят правата и задълженията на страните
 • Касиерът на сградата събира сумата за месечен отчет от всеки апартамент и я внася в касата на фирмата

Имате разпределители с дистанционно отчитане, добавете и водомер с дистанционно отчитане и ще спечелите:

 • Свободна време
 • Отчет без посещение
 • Изравнителна сметка без служебни начисления

Вашите разпределители са отчетени дистанционно. Показанията може да видите след 20.05.2014 г. в клиентския портал на www.techem.net

Показание от предходен сезон - За сравнение
predishno
 Текущо показание - По всяко време може да проверите актуалното показание
tekushto

Уважаеми клиенти от 22.04.2013 г. Клиентският портал на Техем е достъпен и за клиентите на Директ ЕООД на територията на гр. София и Перник. След регистрация от Ваша страна можете да проверите:

 • сметките си за дялово разпределение
 • данните от месечния отчет / само за клиенти с монтирани радиоразпределители и радиоводомери /
 • график за годишен отчет

За да извършите регистрация следвайте указанията в  следния файл (6.75 MB) или посетете Вход за клиенти.

Важно Съобщение

Уважаеми клиенти,

Считано от 18.05.2020 г. понеделник, възобновяваме работата с клиенти в офисите на фирмата в гр. София и гр. Перник при пълен работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа без обедна почивка.

В изпълнение на мерките за ограничаване разпространението на COVID-19 ви съветваме да ползвате възможностите за дистанционен контакт с нас, като изпращате своите въпроси чрез контактната форма на сайта www.directbg.net, както и на имейли: direct@applet-bg.com, direct123@abv.bg , direct_pk@mail.bg или на следните телефони:

За гр. София: 02/ 971 20 98; 971 32 50;
Мобилен: 0879 065 011; 0879 065 012; 0879 065 017; 0879 065 018

За гр. Перник: 076/ 603 715 и Мобилен: 0888 686 160

Уверяваме ви, че с цел осигуряване вашата сигурност и сигурността на нашите служители в офисите се извършва периодична дезинфекция.

Създадена е организация за обслужване по един клиент и в този смисъл ви молим за търпение. Молим, задължително да носите маска и да поддържате физическа дистанция от минимум 1,5 метра. За ваше улеснение сме осигурили средства за лична дезинфекция на ръцете и обувките.

Очаквайте скоро да бъде публикуван и график за годишен отчет на уредите за дялово разпределение.

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps