Важни промени с новата наредба за топлоснабдяване при извършване на годишния отчет и изготвяне на годишни изравнителни сметки

НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 12 МАРТ 2020г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО
ВАЖНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИ ИЗРАВНИТЕЛНИ СМЕТКИ

- Всяка година годишният отчет на индивидуалните уреди за дялово разпределение: разпределители , топломери и водомери се извършва до 10 юли, съгл. чл.70 (5).

- В срок до 15 юли, съгл. чл.70 (6), общата годишна изравнителна сметка за сградата - етажна собственост се изготвя и предоставя срещу подпис на представител на етажната собственост, избран от общото събрание на етажната собственост. При заявено искане от клиент в сградата - етажна собственост, общата годишна изравнителна сметка му се предоставя в електронен вид при спазване на Закона за защита на личните данни.

- Съгл. чл.70 (7), изготвянето и предоставянето на индивидуалните изравнителни сметки на клиетнтите в сградата - етежна собственост е в срок до 15 юли. Индивидуалните изравнителни сметки се предоставят чрез лицензиран пощенски оператор, по електронна поща или на адреса на имота, намиращ се в сградата – етажна собственост. Всеки клиент избира начина на предоставяне на индивидуалната му сметка, за което уведомява лицето по чл.139б ЗЕ. Когато клиентът не е направил избор, индивидуалната му сметка се предоставя в пощенската кутия на адреса на имота, намиращ се в сградата – етажна собственост.
Молим, при желание да получавате индивидуална изравнителна сметка по електронен път, да се регистрирате на клиентския портал.

- Рекламации (възражения) по отчета на показанията на уредите, допълнителен отчет на уредите и рекламации (възражения) по разпределението на топлинната енергия в изравнителната сметка за предходния отчетен период се извършват до 31 август. След изтичане на този срок не се приемат нови рекламации (възражения) за преработване на изравнителната сметка.

- Количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация се определя, съгласно решение на общото събрание на етажната собственост, взето преди започване на отоплителния сезон, по един от следните варианти:

1. по зависимостта на т.6.1.1. от методиката за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост, приложение към чл.61, ал.1.
2. по т.6.1.2 от методиката – чрез използване на налични изчисления на инсталираната мощност на сградната инсталация, изготвени от правоспособно лице и/или лицето по чл.139б ЗЕ.
3. по реално измерено количество енергия за сградната инсталация от избрано от общото събрание на етажната собственост лице в присъствието на представител на топлопреносното предприятие и на представител на етажната собственост. Избраното лице трябва да е със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър" по специалност от професионално направление „Енергетика".
4. По избрана стойност за процент сградна инсталация, който не може да бъде по-малък от 20 % и по-голям от 40% от количеството топлинна енергия за отопление на сградата – етажна собственост.

 

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps