За компанията

Директ ЕООД е създадено през 1992 г. В първите години се занимава предимно с търговия на уреди и системи с приложение в топлоенергетиката, представлявайки и партнирайки си на българския пазар с редица европейски и световни производители на общи топломери, абонатни станции, сферична арматура, предварително изолирани тръби и др.

Също така освен търговията в основата на дейността на ДИРЕКТ ЕООД е и комплексния инженеринг в областта на отоплението - проектиране и изграждане на външни връзки, абонатни станции и вътрешноотоплителни инсталации.

Днес, развивайки тази дейност, ДИРЕКТ ЕООД допълва комплексния инженеринг с инженеринг в областта не само на централното топлоснабдяване, а и в климатизацията и газификацията.

От 2000 г. Директ ЕООДе партньор на Техем сървисис ЕООД за София и Перник като предлага и извършва услугатата дялово разпределение на топлинна енергия или така нареченото „топлинно счетоводство” в сгради етажна собственост / СЕС / на територията на тези два града.

Директ ЕООД обслужва 1254 СЕС във всички райони на територията на гр. София, което е 25 % от общия дял на Техем сървисис ЕООД за София.

Директ ЕООД е на трето място по брой обслужвани СЕС в София, нареждайки се след Техем сървисис ЕООД и Бруната България ЕООД.

В град Перник Директ ЕООД като представител на Техем сървисис ЕООД обслужва 356 СЕС и безусловно заема първо място по брой обслужвани СЕС на пазара.

thumb_sertifikatСъгласно чл. 139 а от Закона за енергетиката Директ ЕООД е вписано в регистъра на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на лицата, имащи право да извършват услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради-етажна собственост.

Нашата цел е да предложим на своите клиенти съвременни технически решения и високо качество на обслужване в сферата на дейностите, които извършваме, като в офисите на Директ ЕООД към момента работят високо квалифицирани специалисти, готови да отговорят на всички изисквания на клиентите ни.

Уважаеми клиенти, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), молим да се запознаете със следното Уведомление за поверителност.

 

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps