Инженерингови услуги

Съвременни решения в отоплението чрез централно топлоснабдяване, газификация или възобновяеми енергийни източници.

  • Консултации с цел изграждане на нови или оптимизиране на вече съществуващи системи;

  • Проучване и проектиране на външни връзки, абонатни станции, газови и отоплителни инсталации;

  • Изграждане на външни топлопреносни мрежи, присъединяване към газоразпределителната мрежа, абонатни станции, котелни инсталации на газ, вътрешноотоплителни инсталации;

  • Абонаментна поддръжка и сервиз на изградените съоръжения;
  • Дялово разпределение  в сгради, отопляващи се на газ.
 

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps