Инженерингови услуги

Съвременни решения в отоплението чрез централно топлоснабдяване, газификация или възобновяеми енергийни източници.

  • Консултации с цел изграждане на нови или оптимизиране на вече съществуващи системи;

  • Проучване и проектиране на външни връзки, абонатни станции, газови и отоплителни инсталации;

  • Изграждане на външни топлопреносни мрежи, присъединяване към газоразпределителната мрежа, абонатни станции, котелни инсталации на газ, вътрешноотоплителни инсталации;

  • Абонаментна поддръжка и сервиз на изградените съоръжения;
  • Дялово разпределение  в сгради, отопляващи се на газ.