Обща информация за енергийна ефективност
Обективните реалности пред които се изправи човечеството в началото на 21 век постави конкретни проблеми, които изискват незабавни и конкретни стъпки за тяхното решаване. Все по-голямата зависимост на икономиките от енергоносителите и тяхното изчерпване, глобалната икономическа и финансова криза, от една страна и от друга глобалното затопляне и опасността от нарушаването на екологичното равновесие в резултат от човешката дейсност са проблемите, които изискват неотложни мерки. Страните от Европейския съюз въвеждат общовалидни изисквания и стандарти за рационално, разумно и ефективно използване на енергията, намаляване на вредните емисии в атмосферата и увеличаване дела на възобновяемите енергийни източници във всички сфери.

В тази връзка дейностите по обследването на сгради за енергийна ефективност имат за цел:

  • да се установи нивото на потребление на енергия и състоянието на сградата;
  • да се определят местата, където се реализират енергийни загуби;
  • да се изследват възможностите за намаляване на енергопотреблението;
  • да се предложат мерки за намаляване на енергийните разходи и повишаване на енергийната ефективност, чрез които конкретните показатели за енергийна ефективност на сградата да отговаря на енергийните изисквания в максимална степен;
  • да се подобри общото състояние и външния вид на сградите както и да се създадат предпоставки за подобряване на условията за живот на обитателите;
  • да се намалят вредните емисии на въглероден диоксид в атмосферата;
  • да се постигнат реални икономически ефекти от направените инвестиции.


Обследването и сертифицирането на сгради за енергийна ефективност се извършва чрез проучване, измерване и анализ на съществуващото положение. Изготвя се доклад с предложение от мерки в съответствие с изискванията на техическите правила и норми за намаляване на енергопотреблението, както и план за въвеждане и за финансиране на описаните в доклада мерки, оценка на срока на възвръщаемост и показване на цялостния икономическия ефект за потребителите.

Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради се извършва след обследването им и има за цел да удостовери актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление.
 

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps