Обща информация за топлинно счетоводство

Дяловото разпределение на топлинна енергия или така нареченото „топлинно счетоводство” дава възможност на живеещите в сгради етажна собственост, в които се ползва централно отопление да заплащат действително изразходеното количество топлинна енергия за отопление и топла вода.Това се постига от една страна посредством монтиране на индивидуални разпределители на разхода за отопление на всеки радиатор и водомери за топла вода в сградите с вертикална разводка на вътрешноотоплителната инсталация и апартаментен топломер и водомер за топла вода в сградите с хоризонтална разводка на инсталацията. Наличието на тези уреди позволява да бъде отчетена индивидуалната консумация във всеки имот.От друга страна, с помощта на термостатните вентили се създава възможност за регулиране на потреблението според индивидуалните нужди.
Посредством топлинното счетоводство се постига:

  • Лесно и бързо отчитане на индивидуалната консумация;
  • Справедливо и прозрачно разпределяне на консумираната топлинна енергия за отопление и топла вода в СЕС в зависимост от индивидуалното потребление;
  • Точно определяне на дела на всеки потребител от общата консумация за сградата;
  • Създаване на възможност потребителят сам да определи кога и колко да потребява, както и да регулира топлоподаването във всяко отделно помещение с цел да осигури максимален конфорт в жилището;
  • Възможност за положително влияние и върху околната среда. Изчерпването на енергийните ресурси, непрекъснатото покачване на техните цени, както и все по-сериозните екологични проблеми, резултат от човешката дейност, изискват рационално използване на топлинната енергия;
  • Икономичен и финансово изгоден начин за отопление.

Дейността Дялово разпределение на топлинна енергия е строго регламентирана от Закона за енергетиката и Наредба Е-РД-04-1 от 12.03.2020 за топлоснабдяването. С последните законодателни промени от 2007 г. и създадения публичен регистър се поставиха ясно регламентирани изисквания, на които трябва да отговарят фирмите, които искат да извършват тази дейност.Прекият и косвен контрол върху дейността на фирмите за дялово разпределение се осъществява от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Омбудсман на Република България, топлофикационните дружества, Комисия за защита на потребителите. Всички те се грижат да се създадат ясни и справедливи правила, които да гарантират интересите и правата на потребителите.

 

 

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps