Какво включва процесът на обследване на сгради?
Обследването на сгради за енергийна ефективност включа следните етапи:
  • Проучване, измерване, изчисление и анализ на елементите на сградите, оценка и сравнение с еталонните технически норми относно енергийните характеристики, изготвяне на технико-икономически обосновано предложение за енергоспестяващи мерки, екологичен анализ и предложение за изработване на план за въвеждане на избраните мерки в експлоатация, разработване на показатели и процедура за мониторинг на ефекта от въвеждане на мерките в експлоатация.
  • Подготвяне и представяне на доклад и резюме за резултатите от обследването.
  • Издаване на сертификат - категория „А” или „Б” след извършване на детайлно енергийно обследване.