Документи за обследване и енергийна ефективност

НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ДО 2015 ГОД.

ДИРЕКТИВА 2006/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, която отменя Директива на Съвета 93/76/ЕИО

docИзтегли240.00 Kb

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

в сила от 01.05.2009 г.

pdfИзтегли225.07 Kb

ДИРЕКТИВА 2002/91/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

от 16 декември 2002 година относно енергийната ефективност на сградния фонд;

pdfИзтегли185.63 Kb

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Обн. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г

pdfИзтегли895.03 Kb

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

в сила от 31.03.2001 г.

pdfИзтегли58.04 Kb

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

в сила от 14.11.2008 г.

docИзтегли270.92 Kb

НАРЕДБА № РД-16-1057

от 10 ДЕКЕМВРИ 2009 г. за УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ, ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КАТЕГОРИИТЕ СЕРТИФИКАТИ, в сила от 29.12.2009 г.

pdfИзтегли611.71 Kb

НАРЕДБА № РД-16-1058

от 10 ДЕКЕМВРИ 2009 г. за ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ И ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ, в сила от 29.12.2009 г.

pdfИзтегли673.17 Kb

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps