Кога се издава сертификат “Б”? Какъв е срокът на сертификат „Б”?

Сертификат категория „Б” се издава за сгради, въведени в експлоатация до 1 януари 2005г.:

  • въведени в експлоатация след 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление „С” , със срок на валидност - три години, съответно със срок на валидност - пет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата, или
  • въведени в експлоатация до 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление „D” , със срок на валидност - три години, съответно със срок на валидност - пет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.


Сертификат с категория се издава след едногодишен период на експлоатация на сградата от датата на изпълнение на енергоспестяващите мерки.