Преди да попитате, информирайте се!
Какво трябва да знаете за годишния отчет и изготвянето на изравнителни сметки за отопление на уредите за дялово разпределение - разпределители, апартаментни топломери и водомери за топла вода?
Какво трябва да знаете за годишния отчет и изготвянето на изравнителни сметки за отопление на уредите за дялово разпределение - разпределители, апартаментни топломери и водомери за топла вода?

 1. Началото на годишния отчет на уредите за дялово разпределение се определя от официалното спиране на отоплението от топлофикационното дружество. Спирането на парното зависи от среднодневните температури за месеца, които трябва да надвишават 12 ºС в три последователни дни.
 2. Отчитането на уредите за дялово разпределение в дадена сграда етажна собственост ( СЕС ) се извършва на една основна дата и в случай, че останат неотчетени имоти, се определя втора – резервна дата за отчет.
 3. За конкретната дата и началния час на започване на отчета, всяка сграда се уведомява посредством обява, залепена на входа между 5 и 7 дена предварително.
 4. Отчетникът удостоверява, че е упълномощен представител на фирмата посредством служебна карта като при желание от клиента, може допълнително да удостовери самоличността си посредством личната си карта.
 5. Отчитането става по реда на апартаментите, а не според желанието на абонатите.
 6. По желание на ЕС по време на отчета, отчетникът може да бъде придружаван от упълномощен представител на сградата – домоуправител или отговорник.
 7. Задължение на клиентите е да осигурят свободен достъп до радиаторите, колекторните кутии и водомерите за топла вода. Преместете пречещите на отчета решетки, мебели и предмети и дръпнете пердетата.
 8. Ако желаете, предварително отчетете уредите и водомерите, сверете показанията с тези, записани от отчетника и едва тогава подпишете документа за главен отчет.
 9. По време на отчета отчетниците извършват:
  - съставяне на протоколи за поставяне на обява за отчет и за неосигурен достъп на първа и втора дата;
  - отчет на уредите за дялово разпределение;
  - оглед на вътрешно-отоплителната инсталанция;
  - опис на размерите на всички работещи радиатори без уреди за дялово разпределение;
  - проверка цялостта на пломбите и стикерите;
  - при нужда сваляне на уреди за проверка;
  - съставяне на констативни протоколи и предписания за констатирани нередности;
 10. На проверка подлежат всички имоти, включително и тези в които е извършено цялостно прекъсване на топлоподаването към отоплителните тела и има само консумация на топла вода.
 11. В случай, че при отчета се констатира някоя от следните нередности с водомер за топла вода:
  - не може да бъде отчетен поради замърсен циферблат;
  - броячният механизъм е блокирал;
  - липсва или е скъсана узаконителната пломба на връзката към водопроводната инсталация или фабричната оловна пломба на корпуса на водомера
  - водомерът върти на обратно;
  Oтчетникът съставя предписание. В срок до три месеца от датата на съставяне на предписанието, потребителят следва да отстрани констатирания проблем и да узакони отново водомера. В случай, че потребителят не се съобрази с издаденото предписание изразходваната топла вода, ще се определя на брой потребители, записан в предписанието при норма за разход 140 литра за денонощие за едно лице, считано от месеца, следващ тримесечният „гратисен” период.
 12. По време на отчета отчетниците не биха могли:
  - да отговарят на въпроси касаещи изравнителните сметки, например: кога ще са готови или какъв ще бъде резултата;
  - да приемат заявления за промяна на прогнозни дялове за отопление и топла вода.
  - да приемат възражения.
  По тези и други въпроси се обръщайте към служителите в приемната на фирмата.
 13. В случай, че пропуснете и двете дати за отчет е необходимо в най-кратък срок да посетите офиса на фирмата и да заявите трети индивидуален отчет. Таксата, която се заплаща е в рамер на 2.10 лв. на разпределител и водомер, 6.00 лв. за апартаментен топломер и 6.00 лв. – такса посещение.
  Например:
  - Ако имате 5 уреда за дялово разпределение ( 4 електронни разпределители и 1 водомер за топла вода ). Таксата, която трябва да заплатите е в размер на :
  5 х 2.10 = 10.50 + 6.00 = 16.50 лв.
  - Ако имате 1 апартаментен топломер, 1 водомер за топла вода таксата за индивидуален отчет, която трябва да заплатите е в размер на: 6.00 + 6.00 + 2.10 = 14.10лв.
  Определя се удобна за Вас дата с диапазон за посещение до три часа.
 14. Съгласно действащото законодателство за имотите, до които не е осигурен достъп за отчет на уредите за дялово разпределение, на отоплителните тела се начислява максималната енергия, която те могат да отдадат като за отоплителни тела, работещи без уреди през целия отоплителен сезон. Обикновено се получава, че начисленото задължение е по-голямо от реално потребеното. В този случай, собствениците, неосигурили достъп до имотите си поемат за своя сметка част от енергията, потребена от съседите им.
 15. Изравнителната сметка ( обща и индивидуални ) за всяка сграда етажна собственост се изготвя не по-късно от 45 дни след получаване на изразходваната енергията за периода от Топлофикационното дружество.
 16. Изравнителните сметки за всяка сграда етажна собственост се предават на упълномощен представител срещу подпис.
 17. От датата на предаване на изравнитените сметки започва да тече 30 - дневен срок за рекламации, в който потребителите могат да подадат писмени възражения по отношение на коректността на отчетените данни и разпределението на енергията. В приемната на фирмата могат са се получат разяснения за начина на формиране на изравнителната сметка, а собствениците, които не са осигурили достъп до имотите си за отчет, могат отново да заявят индивидуален отчет и преизчисление на сметката.
 18. Изравнителните сметки, по които има подадени възражения се проверяват и анализират.
  - Когато възраженията са основателни, се изготвя корекция на сметката, което води до преразпределение на енергията между всички абонати в сградата, респективно това води и до промяна в крайните суми за възстановяване или за доплащане.
  - Когато възраженията са неоснователни, се изготвят писмени отговори до абонатите с мотивите за отказа да бъде направено преизчисление.
 19. След изтичане на 30 - дневния рекламационен срок изравнителните сметки се предват на топлофикационното дружество, което от своя страна отразява резултатите от изравняването във фактура за съответния месец.
 20. Когато реалната консумация е по-голяма от прогнозно начислената и платена през сезона енергия се получава сума за доплащане, а когато реалната консумация е по-малка се получава сума за възстановяване.
 21. Потребителите, неосигурили достъп, могат да поискат срещу допълнително заплащане допълнителен отчет и преработване на изравнителната сметка ( обща и индивидуални ) в тримесечен срок от датата на получаване на сметката от упълномощения представител на сградата.
 22. След като изтекат законоустановените срокове не е възможно да се правят каквито и да било корекции за абонати неосигурили достъп без писмено съгласие на Етажната собственост. Централното топлоснабдяване е колективна услуга и всяка промяна рефлектира върху сметките на всички абонати. В този смисъл е необходимо на Общо събрание на Етажната собственост да се вземе писменото съгласие минимум на две трети от всички собственици, че са съгласни да се направи корекция на дяловото разпределение на всички протребители в сградата като се отразят реалните показания от уредите на потребителя, неосигурил достъп. За решението на общото събрание трябва да бъдат уведомени писмено топлофикационното предприятие и фирмата за дялово разпределение.
 23. Въз основа на реалната консумация от изравнителната сметка се определят прогнозни дялове за отопление и за топла вода, които се залагат като база за разпределение на месечната енергия през следващия отчетен период.
 24. Промяната на прогнозните дялове за отопление и топла вода се допуска при дълготрайна промяна в характера на потреблението. Промяната се извършва посредством подаване на писмено заявление, съгласувано с упълномощените лица в сградата.
 25. За да се избегне в максимална степен подаването на рекламации и преизчислението на изравнителната сметка е необходимо:
  - Да се отчетат 100% уредите за дялово разпределение. Отчетът на всички уреди е гаранция за точно разпределение на топлинната енергия между потребителите в сградата.
  - Своевременното уведомяване на фирмата за топлинно счетоводство за всички промени, настъпили в състоянието на отоплителните тела и уредите за дялово разпределение.
  - Спазване на сроковете на уведомителните писма, издадени от Софийска вода, относно състоянието на водомерите.


 

Важно Съобщение

Уважаеми клиенти,

Считано от 18.05.2020 г. понеделник, възобновяваме работата с клиенти в офисите на фирмата в гр. София и гр. Перник при пълен работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа без обедна почивка.

В изпълнение на мерките за ограничаване разпространението на COVID-19 ви съветваме да ползвате възможностите за дистанционен контакт с нас, като изпращате своите въпроси чрез контактната форма на сайта www.directbg.net, както и на имейли: direct@applet-bg.com, direct123@abv.bg , direct_pk@mail.bg или на следните телефони:

За гр. София: 02/ 971 20 98; 971 32 50;
Мобилен: 0879 065 011; 0879 065 012; 0879 065 017; 0879 065 018

За гр. Перник: 076/ 603 715 и Мобилен: 0888 686 160

Уверяваме ви, че с цел осигуряване вашата сигурност и сигурността на нашите служители в офисите се извършва периодична дезинфекция.

Създадена е организация за обслужване по един клиент и в този смисъл ви молим за търпение. Молим, задължително да носите маска и да поддържате физическа дистанция от минимум 1,5 метра. За ваше улеснение сме осигурили средства за лична дезинфекция на ръцете и обувките.

Очаквайте скоро да бъде публикуван и график за годишен отчет на уредите за дялово разпределение.

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps