Декларация за поверителност

1. Съгласен/сна съм личните ми данни, а именно: име - собствено име, бащино име, фамилно име; адрес; абонатен номер; потребление; данни, включени в (реквизити на) дялово разпределение; данни при извършени плащания; данни за контакт: телефонен номер, е-mail адрес; данни при посещение на интернет сайт/ове – IP адрес; други лични данни, необходими във връзка с дейността на „администратор на лични данни" („обработващия лични данни")
да бъдат обработвани за целите на администратора на лични данни („обработващия лични данни"), а именно:
- установяване на самоличността на клиента;
- управление и изпълнение на заявки за продукти и/или услуги, изпълнение на договори за продукти и/или услуги;
- изготвяне на договори;
- изготвяне и изпращане на сметки/фактури за продуктите и/или услугите, които използват при „ДИРЕКТ" ЕООД;
- събиране на дължимите суми за ползваните продукти и/или услуги;
- осъществяване на техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;
- установяване и/или предотвратяване незаконосъобразни действия или действия в противоречия с условията на „ДИРЕКТ" ЕООД за съответните услуги;
- извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
- осъществяване на гаранционно и сервизно обслужване.
2. Запознат/а съм с информацията, съдържаща се в Уведомлението за поверителност на „ДИРЕКТ" ЕООД, публикувано на интернет страницата на дружеството - directbg.net.

 

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps