Уведомление за поверителност

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото уведомление „ДИРЕКТ" ЕООД предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка с дейността на дружеството. Ние обработваме Вашите лични данни с цел да предоставим на Вас и на Вашето домакинство по-добри и по-качествени услуги. Осигуряваме защитата на Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни мерки, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Настоящото Уведомление за поверителност се прилага за цялостната дейност на „ДИРЕКТ" ЕООД. Има отношение и към личните данни, обработвани на интернет страницата directbg.net и Клиентския портал, свързан със същата.

I. Информация за „ДИРЕКТ" ЕООД
„ДИРЕКТ" ЕООД е българско дружество, вписано в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК: 121125435, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Слатина, ул. „Николай Коперник" № 21, секция А-Б, офис 3, тел.: 02/9713250; 9712098, факс: 02/9713236, Имейл: direct@applet-bg.com.

II. Понятия

За целите на настоящото Уведомление понятията по-долу имат следното значение, съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/БО:

„Лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Обработване"
означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор"
на лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка;

„Обработващ лични данни"
означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Получател"
на лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на ЕС или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

III. Лични данни, които обработваме
Личните данни, които обичайно се обработват във връзка с дейността на „ДИРЕКТ" ЕООД са следните:
- Данни за физически лица - собствено име, бащино име, фамилно име;
- Данни за юридически лица – БУЛСТАТ, представляващ/и дружество;
- Данни, касаещи сгради (етажна собственост) – упълномощено/и лице, лице/а, сключило/и договор с „ДИРЕКТ" ЕООД;
- Данни за имот – адрес на имот, абонатен номер, потребление;
- Други данни, включени в (реквизити на) дялово разпределение;
- Данни при извършени плащания;
- Данни за контакт: телефонен номер, е-mail адрес;
- Данни при посещение на интернет сайта – IP адрес.

IV. Събиране на лични данни
„ДИРЕКТ" ЕООД събира лични данни по различни начини. В повечето случаи данните се предоставят от трети лица - топлоснабдителните дружества. В тази връзка Ви уведомяваме, че е възможно да извършваме дадено действие, за което се обръщате към нас, не като администратор, а като обработващ лични данни.
Събираме лични данни директно от Вас:
- когато се обръщате към нас за извършване на дейност, която е предвидена законодателно и/или по договорен път;
- когато подавате искане, жалба, възражение и/или други документи директно при нас;
- когато се регистрирате/използвате горепосочения интернет сайт.
Събираме лични данни от трети лица:
- когато топлоснабдително дружество ни предоставя данни за топлоснабден имот, включително по повод на подадени пред него искане, жалба, възражение и/или други документи;
- когато държавен орган извършва проверка, включително при получаване на искане за предоставяне на данни.

V. Цели на обработването
Вашите лични данни се обработват с цел:
- установяване на самоличността на клиента;
- управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти и/или услуги, изпълнение на договори за продукти и/или услуги;
- изготвяне на договори;
- изготвяне и изпращане на сметки/фактури за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;
- за събиране на дължимите суми за ползваните продукти и/или услуги;
- техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;
- установяване и/или предотвратяване незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
- извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
- осъществяване на гаранционно и сервизно обслужване.

VI. Правно основание за обработване на лични данни

1. За изпълнение на договори и в контекста на преддоговорни отношения
Ние обработваме личните Ви данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както и за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

2. За изпълнение на нормативни задължения и с оглед законен интерес
Ние обработваме личните Ви данни, за да спазим задължения, например:
- изпълнение на задължения във връзка с Закона за защита на потребителите и предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
- предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;
- задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Кодекса на труда и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
- предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове.

3. След предоставено съгласие
В някои случаи обработката на лични данни се извършва само след предварително писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката се посочва в самото съгласие. Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттегляне на съгласието може да бъде направено, както лично в офисите на дружеството, така по електронен път, при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, на следния имейл: direct@applet-bg.com.
VII. Получатели (категория получатели) на лични данни
При спазване на законовите изисквания „ДИРЕКТ" ЕООД може да разкрие Ваши лични данни на следните лица:
Доставчици на услуги (адвокати, счетоводители, одитори, доставчици на IT, софтуерни, печатарски и други услуги, финансови и кредитни институции, изпълнители на услуги по монтаж, настройване и отчет на уреди за дялово разпределение). Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита;
Подизпълнители/Доставчици. Личните Ви данни, могат да бъдат предоставени на обработващи лични данни, които извършват дейности от името на „ДИРЕКТ" ЕООД. Това може да се случи само след сключване на писмено споразумение/ договор или анекс. Ние извършваме внимателен подбор на обработващите лични данни. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена.

VIII. Срок за съхрaнение на лични данни
„ДИРЕКТ" ЕООД съхранява отделните документи и свързаните с тях лични данни в сроковете предвидени в законодателството (Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др.) По – подробна информация за конкретен вид документи и лични данни може да получите чрез запитване, отправено до дружеството.

IX. Защита на личните данни
За осигуряване защита на данните на своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, съобразно националното и европейско законодателство. Гарантират се:
- постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
- способност за своевременно възстановяване на наличността и достъп до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
- редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед гарантиране на сигурността на обработването.
Дружеството е определило Длъжностно лице за защита на данните, което да участва по подходящ начин и своевременно във всички въпроси, свързани със защитата на личните данни.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

X. Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

1. Право на информация:
Имате право да поискате:
- информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако е невъзможно да бъде точно посочен, критериите, използвани за определянето на този срок и т.н.
- съобщение в разбираема форма, съдържащо личните Ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник.

2. Право на корекция:

Имате право да поискате от нас да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването, имате право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

3. Право на изтриване на лични данни
Имате право да поиска от нас да изтрием свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- оттеглите своето съгласие, върху което се е основавало обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
- възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас.
Ако личните Ви данни са необходими на „ДИРЕКТ" ЕООД за изпълнение на правно задължение, което изисква обработване, и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, то правото на изтриване, така както е посочено в настоящия раздел, не се прилага.

4. Право на ограничаване на обработването:

Имате право да изискате от нас да ограничим обработването, когато:
- оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
- ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- Вие сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основания за обработване на лични данни имат преимущество пред интересите Ви.
Когато обработването е ограничено, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само с Вашето съгласието или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за ЕС или държава членка.

5. Право на възражение:
Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това.

6. Право на преносимост на данни:

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато:
- обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и
- обработването се извършва по автоматизиран начин.

7. Право да се оттегли даденото съгласие за обработване на лични данни

Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттегляне на съгласието може да бъде направено, както лично в офисите на дружеството, така по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на следния имейл: direct@applet-bg.com.

8. Право на жалба:

Ако смятате че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред съответния регулаторен орган, в рамките на ЕС.
Заявленията във връзка с горепосочените права се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
При наличие на искане от Ваша страна сме задължени да предприемем действия по същото в 1-месечен срок, като при необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. „ДИРЕКТ" ЕООД ще Ви информира за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като ще посочим и причините за забавянето.
Ако „ДИРЕКТ" ЕООД не предприеме действия по Ваше искане, ще ви уведомим без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия, както и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.
Упражняването на Вашите права е напълно безплатно.

XI. Информация относно автоматизирано вземане на решения, профилиране
В своята дейност „ДИРЕКТ" ЕООД не използва автоматизирано вземане на решения, профилиране, по смисъла на Регламента за защита на лични данни.

XII. Актуализиране на Уведомлението за поверителност
Настоящото Уведомление за поверителност е актуалнo към 23.05.2018 г.
Същото може да бъде изменяно поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на „ДИРЕКТ" ЕООД, на клиенти, на компетентни органи, както и по други причини.
Молим Ви периодично да проверявате настоящото Уведомление, за да се запознавате с най-актуалната му версия.

Как можете да се свържете с нас?
„ДИРЕКТ" ЕООД, ЕИК 121125435, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Слатина, ул. „Николай Коперник" № 21, секция А-Б, офис 3, тел.: 02/9713250; 9712098, факс: 02/9713236, Имейл: direct@applet-bg.com

Централен офис: гр. София 1111, ул. „Николай Коперник" № 21, офис 3, тел.: 02/ 971 20 98; 971 32 50, факс: 02/ 971 32 36

офис гр. Перник: гр. Перник 2300, ул. „Кракра Пернишки" № 1, хотел Струма, офис 135, тел./факс: 076/ 60 37 15

 

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps