Какъв е срокът на валидност на заявлението за корекция на дял за отопление и/или топла вода? Печат
Всяко подадено заявление се отнася за текущия изравнителен период и има срок на действие до неговото приключване или до подаването на друго заявление в рамките на същия период, тъй като за следващия изравнителен период прогнозният дял се определя служебно на база действително потребената топлинна енергия за предходния период.