Какъв е редът при подмяна на стар радиатор с нов? Печат

Всеки уред за дялово разпределение се кодира спрямо мощността на отоплителното тяло на което ще бъде поставен. Следователно при смяна на радиатор е необходимо да се направи прекодиране на разпределителя съобразно мошността на новия радиатор. За извършването на тази услуга се обърнете към служителите в приемната на фирмата.

В случай, че правите по-продължителен ремонт е необходимо да съставите и да представите в офиса на фирмата констативен протокол за датата, на която сте направили демонтаж на стария/те радиатор/и. Протоколът се подписва от упълномощените лица на сградата. Констативен протокол се съставя и за датата на монтаж на новите радиатори. Всичко това е важно, тъй като ако при годишното отчитане, се установи, че радиаторите са демонтирани и както често се случва уредите за дялово разпределение липсват и няма съставен констативен протокол, кога са демонтарани тези радиатори, ще бъдем принудени да начислим служебни показания. Причината за това е че няма да може да се установи какво е било потреблението, както и няма да ни е известен началния момент от който започват да работят новите радиатори.